Slice of Cheese

Launceston City v University (WSL)

Full Time

Launceston City 9 (Storay x 3, Bygrave x 2, Hernyk, Walsh, OG)

University 0