Slice of Cheese

University v Hobart Zebras (WSL)

Full Time

University 0

Hobart Zebras 5 (Berry x 3, Spandler, Nichols)